Programy UE / Zapytania ofertowe

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

Operacja pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii pozyskania, przygotowania i przetwórstwa surowców zielarskich w produkcji udoskonalonych herbat ziołowych jednorodnych o dodatkowych cechach funkcjonalnych” mająca na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii pozyskania, przygotowania i przetwórstwa surowców zielarskich oraz opracowanie udoskonalonych herbat ziołowych jednorodnych o unikalnych cechach jakościowych,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania WSPÓŁPRACA
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cele, główne zadania
Celem jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii pozyskania, przygotowania i przetwórstwa surowców zielarskich oraz opracowanie udoskonalonych herbat ziołowych jednorodnych o unikalnych cechach jakościowych. Nowe produkty zostaną wytworzone w zaprojektowanych innowacyjnych technologiach i będą charakteryzowały się unikalnymi cechami jakościowymi.

Opis działań podejmowanych w ramach operacji
Opracowanie:
-algorytmów zależności między parametrami surowców zielarskich a charakterystyką widm NIR;
- sposobu przygotowania surowców zielarskich w oparciu o algorytmy analizatora NIR;
-algorytmu sterowania procesem uwzględniając korelację między parametrami udoskonalonych herbat ziołowych a charakterystyką widm NIR;
- technologii na pilotażowej linii.

Opis kontekstu operacji
Zmieniający się obraz prawny i normatywny, zmotywował BELiN do poszukiwania precyzyjnego narzędzia do ochrony przed fałszowaniem surowców do produkcji herbat. Biorąc pod uwagę specyfikę branży spożywczej, charakteryzującej się dużymi wolumenami dostaw, dużym wolumenem produkcji, rosnącym łańcuchem pośredników, metody analizy jakościowej surowców muszą być szybkie, tanie, precyzyjne i możliwe do zastosowania na różnych etapach wytwarzania. W dotychczasowym modelu współpracy rolnik dostarcza do przedsiębiorcy surowce ziołowe, które stanowią mieszaninę różnego rodzaju cząstek (frakcji) surowców ziołowych o różnych cechach. Posiadając odpowiednie algorytmy, można uzyskać produkt o pożądanych optymalnych końcowych parametrach jakościowych (stała objętość surowca w saszetce, powtarzalny smak i barwa naparu w każdej saszetce, jak najniższy stopień przetworzenia surowca zielarskiego, jednolita frakcja granulometryczna). Intencją BELiN jest, aby produkty zielarskie w sklepach i aptekach miały najwyższą jakość, gdyż produkty zielarskie są szeroko stosowane jako alternatywa dla środków farmakologicznych.

Oczekiwane rezultaty:
-W ramach prac opracowane zostaną udoskonalone jednorodne herbatki wytworzone w innowacyjnej technologii pozyskiwania, przygotowania i przetwórstwa surowców zielarskich. Herbatki uzyskają szereg unikalnych cech jakościowych i funkcjonalnych o parametrach adekwatnych do standardów farmaceutycznych, zdefiniowanych w wytycznych Farmakopei.
-Opracowana zostanie innowacyjna technologia pozyskania, przygotowania i przetwórstwa surowców zielarskich w produkcji udoskonalonych herbat ziołowych jednorodnych.
-Technologia umożliwi precyzyjne dozowanie produktu, przy zachowaniu stabilnej jakości wytwarzania produktów.
-Redukcja odpadów z tworzyw sztucznych.
-Przekazywanie końcowemu klientowi w przystępny sposób informacji o produkcie (kod QR).
Udoskonalenie wymiany informacji Rolnik-Przedsiębiorca.

Źródła finansowania operacji: środki EFRROW, krajowe środki publiczne, środki własne
Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji: konkurencyjność i zróżnicowanie rolnictwa/leśnictwa
Główna lokalizacja realizacji operacji (NUTS3): (Miasto Poznań) ul. Sucholeska 34/36, 60-479 Poznań
Data realizacji operacji: 30.03.2023 – 30.11.2024
Całkowity budżet operacji: 5 463 466,06 zł

Poddziałanie 3.3.1 "polskie mosty technologiczne". Program operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023

Cele projektu:

Celem jest Prowadzenie działalności na rynku Arabii Saudyjskiej polegające na:

 • sprzedaży produktów do klienta docelowego,
 • współpracy opartej na modelu dystrybucyjnym,
 • sprzedaży internetowej.

Spodziewane efekty projektu:

 • zdobycie nowego rynku zagranicznego,
 • zwiększenie oferty handlowej,
 • rozbudowa aparatu sprzedaży,
 • zwiększenie elastyczności firmy,
 • pozyskanie nowych klientów
 • wzrost liczby odbiorców,
 • wzrost konkurencyjności.

Całkowita wartość projektu: 180 000 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 120 000 PLN


„Zautomatyzowana technologia konfekcjonowania herbaty i ziół podnosząca bezpieczeństwo produktu”

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BELiN W. Lenartowicz, R. Erdmann, A. Nowak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zautomatyzowana technologia konfekcjonowania herbaty i ziół podnosząca bezpieczeństwo produktu”, dofinansowany z Funduszy Europejskich  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020, poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej dotyczącej procesu wytwarzania, układania i pakowania torebek infuzyjnych, zwłaszcza do zaparzania, a tym samym istotna dywersyfikacja oferty firmy BELiN poprzez wprowadzenie innowacyjnej usługi pakowania, świadczonej na rzecz producentów herbat i/lub mieszanek ziół.

Planowane efekty projektu:

Dzięki zrealizowaniu projektu firma:

 • wdroży nową, innowacyjną technologię, i tym samym uzyska możliwość wprowadzenia nowej, innowacyjnej usługi konfekcjonowania
 • wprowadzi innowację procesową w postaci: sposobu wytwarzania, układania i pakowania torebek infuzyjnych
 • wdroży do praktyki gospodarczej wyniki prac B+R
 • uzyska wysoką opłacalność projektu.

Całkowita wartość projektu: 3.726.600,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1.311.810,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl